Ervaringwijzer Gebruikersvoorwaarden

Datum van ingang: 1 september 2019. De website is te bereiken via https://ervaringwijzer.nl/. Het dashboard is te bereiken via het domein https://dashboard.ervaring.app/login beide worden aangeboden door Ervaringwijzer B.V. (hierna ons, wij of het bedrijf). Je kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@ervaringwijzer.nl of vul de Ervaringwijzer in.

1. Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden is de wettelijke overeenkomst tussen jou en het bedrijf en regelen de toegang en gebruik van de webapplicatie. Door gebruik te maken van de webapplicatie gaat u akkoord met de voorwaarden in dit overzicht. In het geval u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u geen gebruik te maken van de webapplicatie. Heeft u enige twijfel gerelateerd aan deze voorwaarden neem dan contact op met ons via info@ervaringwijzer.nl

2. Doel van Ervaringwijzer

Gebruikers van de webapplicatie die een account hebben en in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden, krijgen toegang tot alle diensten aangeboden door ons. Deze diensten bestaan o.a. uit het ontwerpen, delen en versturen van vragenlijsten als andere diensten die wij aanbieden binnen het dashboard, de
applicatie en de website.

3. Getoonde informatie

Wij streven ernaar om alle informatie die wij beschikbaar stellen op de website, dashboard en applicatie volledig, kloppend en foutloos te laten zijn. Periodiek evalueren wij de inhoud van alle informatie en data die o.a. gegenereerd worden met Ervaringwijzer. U erkent en aanvaardt dat alle gegevens die beschikbaar worden gesteld door ons uitsluitend informatief zijn bedoeld en dat wij geen enkele garantie geven of aanvaardt voor eventuele fouten in de informatie.

4. Uw gebruik met Ervaringwijzer

U dient verantwoordelijk en met zorg om te gaan met het gebruik van Ervaringwijzer en de informatie die daarmee wordt verkregen. Dit geldt voor alle informatie die wordt verkregen van andere gebruikers binnen de applicatie tot en met de data die wordt gegenereerd door de uitvraag aan respondenten. U heeft een geheimhoudingsplicht naar derden omtrent dit punt. Als leidraad en handleiding kunnen daarvoor de helppagina’s op de website worden geraadpleegd.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Ervaringwijzer te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of de Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van Ervaringwijzer de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd. Gebruikers zullen de applicatie alleen professioneel inzetten. Privé wordt de software niet gebruikt. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de data die hij/zij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. Vrijwaarding

U vrijwaart ons van elke claim, verlies, onkosten, aansprakelijkheid, schade of eis met wanneer u in strijd bent met de wet, een schending van deze Gebruikersvoorwaarden of enige andere contractuele verplichting die u met Ervaringwijzer bent aangegaan.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om het dashboard, applicatie en website altijd volledig te laten functioneren. Echter, garanderen wij niet dat een of beide altijd beschikbaar is, volledig functioneert of vrij van fouten is. In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Technische fouten die voorkomen dat een functionaliteit functioneert veroorzaakt door overmacht of
  anderszins.
 • Onderhoud aan de software wat invloed heeft op de beschikbaarheid en toegang van de software.
 • Schade gedaan aan de software.
 • Verkeerd gebruik of in strijd zijn met de wet bij aangaande de software, deze voorwaarden of elke andere
  overeenkomst met de ons.
 • Derde die onbevoegd zijn om gebruik te maken van de software
 • Conflicten die optreden tussen u en andere gebruikers
 • Inhoud die door u is toegevoegd aan de software.

7. Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, software, diensten of andere inhoud en creaties die jegens u worden gepresenteerd door ons op de website, dashboard en applicatie zijn eigendom van het bedrijf of zijn wij in het bezit van een licentie van de eigenaar voor gebruik ervan.

Tenzij nadrukkelijk is vermeld in een overeenkomst of bij wet, heeft u geen recht over gebruik- of eigendom van het bovengenoemde. Dit betekent dat u het bovengenoemde niet mag distribueren, reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins gebruiken of exploiteren.

8. Privacy- en cookie beleid

Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft de licentiehouder een Verwerkersovereenkomst afgesloten met ons. In deze overeenkomst zijn alle rechten en plichten vastgelegd van ons. Deze overeenkomst is overeenkomend met de reeds goedgekeurde standaard verwerkersovereenkomst van de VNG. U kunt deze Verwerkersovereenkomst altijd terugvinden op de website en via deze link.

Wanneer u onze website bezoekt, het dashboard of applicatie gebruikt wordt er informatie over u verwerkt en opgeslagen, inclusief informatie over u persoonlijk. U wordt op de hoogte gebracht wanneer uw informatie wordt verwerkt en opgeslagen. De procedure van het verwerken en opslaan staan in onze Privacy- en cookie beleid op onze website.

9. Wijzigingen aan de software

Wij hebben het recht om aanpassingen, verbeteringen, wijzigingen en updates toe te passen op onze software en diensten. Tevens hebben wij het recht om toegang tot een dienst of deel van de software te blokkeren/verwijderen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht van deze actie binnen een redelijke termijn.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechten en verplichtingen van gebruikers die voortvloeien uit de gebruikersvoorwaarden zijn geregeld in het Nederlandse recht.

11. Overige voorwaarden

Indien enige bepaling in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Dergelijke bepalingen zullen worden vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en welke bepaling inhoudelijk zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoelingen van de bepaling ten tijde van het ondertekenen van de voorwaarden zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Een verzuim van ons om een recht uit hoofde van deze voorwaarden uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van deze voorwaarden door een ons zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten.

Zelf ervaren hoe het instrument werkt?

Contact opnemen